+48 71 316 17 31 biuro@holografia.com.pl

Ogólne warunki sprzedaży

I. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część każdego potwierdzenia zamówienia oraz każdej Umowy sprzedaży, zawartej pomiędzy Holografią Polską (jak zdefiniowano poniżej), a Kupującym (nie będącym konsumentem), i mają zastosowanie wyłącznie do Umowy.
2. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy nie mają zastosowania do konsumentów, z którymi Holografia Polska nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej.
3. Określenia użyte w dalszej części Ogólnych Warunków Sprzedaży oznaczają:

a) Holografia Polska – Holografia Polska sp. z o.o., ul. Smolecka 22, 55-080 Pietrzykowice k/Wrocławia, Polska, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001009420. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł. NIP 897-160-68-09; REGON 931996036;
b) Kupujący – podmiot będący drugą stroną Umów zawieranych przez Holografia Polska, zlecający wykonanie PU lub składający zamówienie na PU, co robi w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
c) Strony – Holografia Polska i Kupujący;
d) OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży określające szczegółowe warunki realizacji zamówień PU;
e) PU (przedmiot Umowy) zamawiane przez Kupującego a sprzedawane przez Holografia Polska zabezpieczenia holograficzne w formie etykiet samoprzylepnych, folii holograficznych, druków, druków z hologramem, innych etykiet lub plomb, taśm holograficznych lub inne towary oferowane przez Holografię Polską ,;
f) Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Holografia Polska a Kupującym, na podstawie której Kupujący zobowiązuje się odebrać PU i zapłacić Holografii Polskiej cenę a Holografia Polska zobowiązuje się do przeniesienia na Kupującego własności PU i wydania Kupującemu PU;

g) Siła wyższa –jakiekolwiek zdarzenia, których nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie ma wpływu, w szczególności: awarie sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wyjątkowe warunki atmosferyczne, mobilizacja, wojna, zamieszki, epidemia, pandemia, strajk, lokaut, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, działania władzy państwowej (np. zakaz importu lub eksportu, blokady granic) lub podobne zdarzenia.

4. Jakiekolwiek odstępstwa od stosowania niniejszych OWS nie są możliwe, chyba że Holografia Polska jednoznacznie wyraziła na to zgodę na piśmie.
5. Niniejsze OWS wyłączają możliwość zastosowania wszelkich wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży lub innych podobnych dokumentów stosowanych przez Kupującego.
6. Treść OWS jest dostępna dla Kupującego przed zawarciem Umowy, na stronie internetowej Holografii Polskiej oraz na każde żądanie Kupującego.
7. Akceptacja treści OWS przez Kupującego może nastąpić w każdej formie, w szczególności dorozumianej, elektronicznej, dokumentowej lub pisemnej. Dla uniknięcia wątpliwości akceptacja treści OWS przez Kupującego ma miejsce również w przypadku, kiedy miał on możliwość zapoznania się z ich treścią. Ponadto uznaje się, że Kupujący zaakceptował treść OWS nawet jeżeli wcześniej wniósł zastrzeżenia co do któregokolwiek z postanowień OWS, jeżeli Kupujący złożył zamówienie lub odebrał PU. W szczególności za akceptację OWS uważa się zawarcie Umowy z Holografią Polską, co jednoznacznie oznacza akceptację przez Kupującego niniejszych OWS.
8. Niniejsze OWS obowiązują wyłącznie pomiędzy Holografia Polska i Kupującym.
9. Strony potwierdzają, że postanowienia OWS mają zastosowanie do Umów zawieranych pomiędzy Holografia Polska a Kupującym, w zakresie niezmienionym przez strony w Umowie. W przypadku rozbieżności między Umową a OWS, wiążąca jest treść Umowy.
10. Zawierając Umowę, Kupujący będący osobą fizyczną jednocześnie oświadcza, że, Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i realizacja Umowy posiada dla niego charakter zawodowy oraz że nie występuje jako konsument w rozumieniu kodeksu cywilnego ani ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
11. Niniejsze OWS w wersji 1.0 mają zastosowanie do wszelkich Umów zawieranych od dnia 1 maja 2020 r. (włącznie).

II. Sposoby zawarcia Umowy

1. Podstawą zawarcia Umowy jest (i) zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Holografii Polskiej, (ii) zamówienie Kupującego potwierdzone przez Holografię Polską lub (iii) wcześniej spisana i podpisana przez obie Strony Umowa w formie pisemnej lub dokumentowej.
2. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty do zawarcia Umowy potrzebne jest pisemne (w wersji papierowej lub elektronicznej, np. e-mail) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Holografię Polską.
3. Wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie, w formie dokumentowej, za pośrednictwem faksu lub wiadomości e-mail.
4. Warunki sprzedaży takie jak: ceny zakupu, warunki i terminy płatności, forma dostawy itp. są ustalane indywidualnie z Kupującym.
5. Okres związania ofertą każdorazowo jest określony w ofercie i jest liczony od dnia następnego po dniu, w którym oferta została złożona. Jeżeli w ofercie nie określono okresu związania ofertą, wtedy wynosi on standardowo 30 dni i również liczony jest od dnia następnego po dniu, w którym oferta została złożona. W przypadku wątpliwości, wiążąca jest data sporządzenia i nadania oferty przez Holografię Polską.

III. Projekty Graficzne

1. Holografia Polska przygotowuje projekty graficzne PU w oparciu o elementy składowe takie jak: logotyp, inne oznaczenia graficzne Kupującego lub produktu czy hasła reklamowe przesłane przez Kupującego. Pliki powinny być przesyłane w grafice wektorowej tj. w rozszerzeniu: .CDR, .AI, .EPS lub .PDF umożliwiającej ich specjalistyczną obróbkę graficzną.
2. Stworzenie specjalnych elementów wizualnych i zabezpieczających, widocznych lub ukrytych w warstwach hologramu pozostaje w gestii Holografii Polskiej.
3. Teksty do zawarcia w projektach powinny być przesłane w grafice wektorowej. W przeciwnym wypadku mogą nastąpić zmiany tekstu, fontu, za co Holografia Polska nie ponosi odpowiedzialności.
4. W trakcie akceptacji projektów graficznych Kupujący powinien niezwłocznie zwrócić szczególna uwagę na poprawność tekstów, haseł reklamowych itp., pod rygorem utraty praw z gwarancji.

IV. Terminy Realizacji

1. Termin realizacji zamówienia każdorazowo, ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
2. Zamówienie realizowane jest w dwóch etapach:

a) przygotowanie projektu PU w oparciu o sugestie i materiały dostarczone przez Kupującego, stosownie do treści OWS;

b) wykonanie i dostarczenie PU.

3. Przez dni robocze uważa się dni nieświąteczne od poniedziałku do piątku.
4. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieplanowane przestoje, spowodowane Siłą wyższą, niezależne od Holografia Polska, Holografia Polska zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o sytuacji Kupującego i ustalenia nowego terminu realizacji Umowy.
5. W sytuacji, gdy opóźnienie w terminie realizacji Umowy wynika z działania Siły wyższej, termin ten ulega odpowiedniemu przedłużaniu.
6. Realizacja zamówienia przez Holografia Polska w uzgodnionym terminie jest uzależniona od terminowego otrzymania przez Holografia Polska od Kupującego wszystkich dokumentów, jak również od spełnienia przez Kupującego uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań. W przypadku nieterminowej realizacji powyższych zobowiązań przez Kupującego, termin realizacja zamówienia ulega stosownemu przedłużeniu. Ponadto Holografia Polska jest zwolniona z odpowiedzialności za nieterminową realizację zamówienia.
7. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy wyłącznie w takim zakresie, w jakim Holografia Polska ponosi wyłączną odpowiedzialność za opóźnienie realizacji Umowy oraz wyłącznie jeżeli Kupujący uprzednio określił dodatkowy termin realizacji Umowy i zastrzegł, że nie zaakceptuje realizacji Umowy po upływie tego terminu, a ten termin upłynął.
8. Holografia Polska zastrzega sobie prawo niezrealizowania lub wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący posiada nieuregulowane przeterminowane zobowiązania wobec Holografii Polskiej.
9. Holografia Polska ma prawo żądać, aby w rozsądnym terminie Kupujący oświadczył, czy rezygnuje z realizacji zamówienia ze względu na jego opóźnienie albo domaga się jego realizacji. Oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone do końca dnia następującego po dniu, w którym upłynął dodatkowy termin realizacji Umowy, wyznaczony zgodnie z pkt 8, w przeciwnym razie uznaje się, że Kupujący nie odstąpił od Umowy.

V. Warunki dostawy

1. Do dostawy PU do Kupującego stosuje się warunki EXW Incoterms 2010, gdzie miejscem dostawy jest zakład Holografia Polska („Miejsce Dostawy”), jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej.
2. Ryzyko (tj. ryzyko utraty rzeczy, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia PU) przechodzi na Kupującego w Miejscu Dostawy. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku dostaw na koszt Holografia Polska oraz gdy dostawa jest wysyłana lub odbierana w innym miejscu niż Miejsce Dostawy.
3. W przypadku dostaw transportem Kupującego, ryzyko opisane w pkt 3 przechodzi na niego z chwilą załadunku PU na jego środek transportu.
4. W przypadku dostawy PU przez kuriera lub inny transport organizowany przez Kupującego Holografia Polska nie gwarantuje terminu dostawy, utraty lub uszkodzenia PU i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego lub osób trzecich. Potwierdzenie przez Holografię Polską terminu wysyłki ma charakter jedynie informacyjny i jego niedotrzymanie nie może stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Holografii Polskiej. W przypadku dostawy PU przez kuriera lub inny transport organizowany przez Holografię Polską, odpowiedzialność za terminowość, utratę lub uszkodzenie PU ponosi ten podmiot trzeci na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach lub warunkach umowy. Jeśli podmiot trzeci nie przyjmie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, ostatecznie odpowiedzialność ponosić będzie Kupujący.
5. Dokumentem stwierdzającym odbiór PU od Holografia Polska przez Kupującego jest:

a) list przewozowy lub inny protokół przekazania PU wystawiany przez przewoźnika: dla dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej;
b) protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Kupującego: dla dostaw własnych Holografii Polskiej;

c) protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Kupującego: dla odbiorów własnych Kupującego.

VI. Warunki płatności

1. Podane w ofercie ceny są cenami netto. Ceny zostaną powiększone o podatek VAT obowiązujący w momencie finalizacji zamówienia. Ceny w walucie obcej są przeliczane na PLN według kursu sprzedaży danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia faktury lub w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury (jeśli w chwili wystawienia faktury nie jest dostępny aktualny kurs sprzedaży).
2. Jeśli nie uzgodniono inaczej, płatności wynikające z faktur wystawionych przez Holografia Polska są wymagalne w terminie określonym na fakturze. Terminy płatności liczone są od dnia wystawienia faktury.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty Holografia Polska jest uprawniona do naliczenia odsetek.
6. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.
7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Holografia Polska, oprócz należności głównej oraz odsetek, kwoty stanowiącej równowartość poniesionych przez Holografia Polska uzasadnionych kosztów dochodzenia należności, w tym w szczególności: kosztów wezwania do zapłaty, kosztów usług windykacyjnych, itp.
8. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony PU, wynikającego chociażby z jednej faktury, Holografia Polska ma prawo postawienia w stan natychmiastowej wymagalności płatności wszystkich faktur, których terminy płatności jeszcze nie minęły, a co do których nastąpiło wydanie PU.
9. Jakiekolwiek reklamacje lub innego rodzaju roszczenia Kupującego nie zwalniają go od terminowej zapłaty należności.
10. W przypadku dokonania zamówienia PU i niedokonania jego odbioru, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia ustalonego za zamówione PU.
11. Zasady wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej:

• Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 106));
• Aby korzystać z usługi e-faktura Kupujący musi:
a) posiadać aktywne konto poczty elektronicznej umożliwiające otrzymywanie poczty e-mail, przy czym o zmianie konta powinien natychmiast poinformować Holografia Polska;
b) formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format);

c) przesłać podpisane oświadczenie z akceptacją otrzymywania faktur drogą elektroniczną, chyba że takie oświadczenie znajduje się w Umowie lub druku zamówienia.

VII. Prawa autorskie

1. Kupujący oświadcza, że jest uprawniony do używania i przekazania Holografii Polskiej materiałów graficznych, logotypów, znaków towarowych lub innych oznaczeń graficznych Kupującego lub produktu, nazw własnych (dalej: „Utwór”), które zostaną umieszczone na hologramie, druku lub etykiecie, a realizacja Umowy nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności prawa do znaku towarowego czy autorskich praw majątkowych lub osobistych.
2. Kupujący oświadcza, że Utwór nie jest obciążony prawami osób trzecich i nie toczy się żaden spór co do własności praw dotyczących Utworu. Wykonanie Zamówienia nie narusza ani nie naruszy praw osób trzecich do Utworu.
3. Kupujący oświadcza, że Kupujący ma prawo przekazać Holografii Polskiej Utwór w celu wykonania Umowy i przysługuje mu odpowiednie prawo (np. licencję) na wykorzystywanie Utworu na polu eksploatacji w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu, w tym techniką drukarską w rozumieniu art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa”).
4. Kupujący niniejszym udziela niewyłącznej licencji Holografii Polskiej na utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu, w tym techniką drukarską w celu wykonania Umowy. W przypadku, gdy Kupujący dysponuje licencją, udziela Holografii Polskiej sublicencji na wykorzystanie Utworu.
5. Wszelką odpowiedzialność za wady prawne Utworu lub naruszenie albo nieprawdziwość powyższych oświadczeń ponosi Kupujący.
6. Kupujący zwalania z odpowiedzialności Holografię Polską i poszczególnych wspólników Holografii Polskiej z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych z Utworem.
7. W przypadku ewentualnego sporu dotyczącego praw autorskich do Utworu Kupujący zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu, w tym zobowiązuje się do udziału w ewentualnym postępowaniu i pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów, w tym kosztów zastępstwa prawnego. Gdyby Holografia Polska poniosła z tego tytułu jakąkolwiek szkodę, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia przez Holografię Polską żądania, do zwrotu wszelkich takich kwot, kosztów i odszkodowania.
8. Kupujący oświadcza, że wykonanie Zamówienia nie będzie powodowało zagrożenia bezpieczeństwa obrotu prawnego, nie będzie stanowiło oszustwa oraz że zamówiony PU (np. hologramy, druki, etykiety) zawierające Utwór nie zostaną wprowadzone do nielegalnego obrotu. Kupujący przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne nielegalne wykorzystanie PU. Kupujący oświadcza, że posiada świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie niniejszego oświadczenia zgodnie z art. 115 i nast. Ustawy oraz art. 271 kodeksu karnego.
9. Holografii Polskiej przysługują autorskie prawa majątkowe do stworzonego przez Holografię Polską projektu PU oraz matryc PU.
10. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za PU, Holografia Polska udziela Kupującemu licencji nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie z projektu PU w zakresie obrotu egzemplarzami, na których Utwór – projekt PU utrwalono. Kupujący jest uprawniony do wprowadzania nabytych egzemplarzy PU do obrotu, udostępniania innym osobom bez względu na podstawę prawną. Kupujący jest uprawniony do rozpowszechniania egzemplarzy nabytych PU poprzez publiczne udostępnienie w celach związanych z działalnością Kupującego, w szczególności w celach reklamowych. W przypadku etykiet i hologramów bazujących na istniejących wzorach holograficznych prawo to odnosi się wyłącznie do kompozycji logo / hologram w formie takiej jak zostało to wykonane w ramach PU.
11. Polimery, wykrojniki oraz matryce, czy inne składowe przygotowalni wykonane przez Holografia Polska nie podlegają wydaniu Kupującemu, ze względu na ochronę technologii wykonania przez Holografia Polska.

VIII. Sposób przechowywania PU

1. PU posiadające warstwę kleju powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu foliowym lub w przypadku jego braku, w innym minimalizującym dostęp powietrza, z zewnątrz, i zanieczyszczeń, opakowaniu.
2. Optymalne warunki fizykochemiczne dla przechowywania PU posiadającego warstwę kleju: z dala od źródeł ciepła (grzejniki, nasłonecznienie, itp.), promieni UV, temperatura 10 – 22°C, wilgotność względna 35 – 70%.

IX. Aplikacja PU

1. Optymalne warunki aplikacji PU posiadających warstwę kleju: z dala od źródeł ciepła, promieni UV, temperatura 15 – 22°C, wilgotność względna 35 – 70%.
2. Optymalna powierzchnia aplikacji: powierzchnie gładkie takie jak metal, plastik, szkło, papier, powierzchnie malowane; niezabrudzone, niezapylone, wolne od olei i związków przeciw adhezyjnych. W przypadku aplikacji na powierzchnie lakierowane i plastikowe sugerowane jest przeprowadzenie testów w celu potwierdzenia właściwej przyczepności do podłoża.
3. W przypadku wystąpienia warunków aplikacji innych niż optymalne Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Holografię Polską.
4. W przypadku wystąpienia warunków innych niż optymalne konieczne jest przeprowadzenie testów nanoszenia i trwałości na podłożu. O ile Strony nie ustalą inaczej, materiał do testów może zostać przygotowany według specyfikacji produktu docelowego na koszt Kupującego.

X. Środowisko pracy

1. PU w postaci hologramów i niektórych etykiet holograficznych przewidziany jest do użytkowania w zmiennych warunkach otoczenia.
2. Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Holografii Polskiej, w jakim środowisku PU będzie użytkowany i określenia na jakie czynniki fizyczne, mechaniczne czy chemiczne PU może być narażony.
3. Holografia Polska określa następujące warunki typowe dla właściwej trwałości PU w postaci hologramów i niektórych etykiet holograficznych:

a) temperatura w zakresie -20°C do +70°C;
b) brak oddziaływania czynników mechanicznych bezpośrednio działających na PU, ze szczególnym uwzględnieniem tarcia zewnętrznego;
c) brak oddziaływania czynników chemicznych bezpośrednio działających na produkt, ze szczególnym uwzględnieniem kwasów, zasad, soli, benzyn i olejów;

d) brak oddziaływania promieniowania UV lub innego promieniowania fal elektromagnetycznych o natężeniu odbiegającym od wartości zwykle spotykanych w środowisku.

XI. Gwarancja

1. Holografia Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne PU.
2. Odpowiedzialność Holografia Polska za wady fizyczne ograniczona jest do udzielonej gwarancji na zasadach niniejszego rozdziału XI.
3. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy produkt zakupiony w Holografia Polska nadaje się do zamierzonego użytku. Kupujący przed dokonaniem wyboru rodzaju produktu powinien przeprowadzić testy aplikacyjne przy użyciu własnych urządzeń oraz w warunkach odpowiadających warunkom produkcyjnym panującym u Kupującego. Jakiekolwiek testy aplikacyjne wykonywane na urządzeniach Holografia Polska nie mogą stanowić podstawy uznania, że dany rodzaj produktu nadaje się do zamierzonego przez Kupującego użytku.
4. Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w przypadku nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości (w szczególności w granicach tolerancji określonych w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału), nieznacznego zakłócenia użytkowania, normalnego zużycia lub wad, które powstały po przeniesieniu ryzyka i które wynikają z błędnego lub niedbałego obchodzenia się z produktem, nadmiernego obciążenia, nieodpowiednich urządzeń produkcyjnych lub zasobów je obsługujących, albo wpływu szczególnych zewnętrznych czynników, które nie zostały przewidziane w Umowie.
5. Dopuszczalna tolerancja położenia obrazu dla PU w postaci hologramów oraz innych etykiet holograficznych wynosi +/- 1 mm.
6. Dopuszczalna tolerancja docinania druków wynosi +/- 1,5 mm.
7. Holografia Polska udziela gwarancji na trwałość obrazu holograficznego na nośniku na okres 2 lat od daty sprzedaży, o ile aplikacja przebiega w warunkach optymalnych określonych w rozdziale IX OWS, a środowisko pracy jest zgodne z warunkami typowymi określonymi w rozdziale X OWS.
8. Holografia Polska udziela gwarancji na trwałość personalizacji/nadruku na PU w postaci hologramów samoprzylepnych na folii PET oraz innych etykiet holograficznych, o ile aplikacja przebiegła w warunkach optymalnych, a środowisko pracy jest zgodne z warunkami typowymi:

a) w technologii demetalizacji laserowej – 3 lata;
b) w technologii suchej pieczęci – 3 lata;
c) w technologii nadruku – 2 lata;

d) w technologii dodatkowej matrycy – 2 lata.

9. Holografia Polska bazując na swoim doświadczeniu określa minimalną przyczepność PU, w postaci hologramów samoprzylepnych na folii PET, do podłoża, po aplikacji na okres przynajmniej 3 lat przy założeniu, że:

a) PU przechowywany był w warunkach określonych w OWS;
b) aplikacja przeprowadzona została w warunkach optymalnych;

c) środowisko pracy jest zgodne z warunkami typowymi.

10. Zważywszy na niemożność przeprowadzenia obiektywnych testów okres gwarancji na przyczepność PU w postaci hologramów samoprzylepnych na folii PET, oraz innych etykiet holograficznych, do podłoża, po aplikacji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia dostawy PU na adres wskazany przez Kupującego.
11. Holografia Polska nie ponosi odpowiedzialności za PU w przypadku jego realizacji z materiałów powierzonych przez Kupującego.
12. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
13. Zgłoszenie reklamacji, jak również opóźnienie w dostawie PU z przyczyn leżących po stronie Kupującego nie powoduje przesunięcia terminu płatności wynikającego z wystawionej faktury.

XII. Reklamacje

1. Kupujący bez zbędnej zwłoki powiadomi Holografia Polska w formie pisemnej o wystąpieniu wady. Powiadomienie o wadzie powinno zawierać wszystkie dane wymagane w procedurze reklamacyjnej Holografia Polska.
2. Podstawą do rozpatrzenia wszelkich reklamacji jest pisemne przesłanie zgłoszenia z dokładnym opisem problemu, zdjęciem lub skanem wady oraz podaniem danych z etykiety produktowej. Dodatkowo Holografia Polska może zażądać próbki reklamowanego PU.
3. Reklamacje ilościowe dotyczące PU powinny być zgłaszane w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania PU przez Kupującego. Braki ilościowe wymagają potwierdzenia przez Kupującego i przewoźnika na liście przewozowym lub innym dokumencie wystawianym przez przewoźnika. W przypadku odbioru osobistego reklamacje winny być zgłoszone z chwilą odbioru.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.
5. Produkty uznane w postępowaniu reklamacyjnym za wadliwe zostaną wymienione na wolne od wad lub zostanie na nie udzielony upust cenowy. Wymiana PU na wolny od wad możliwa jest w terminie:

a) do 7 dni roboczych – reklamacje nie wymagające nowej przygotowalni;
b) do 15 dni roboczych – reklamacje wymagające nowej przygotowalni;

c) do 25 dni roboczych – reklamacje folii hot-stamping wymagające nowej przygotowalni lub innego typu kleju.

6. Holografia Polska na swój koszt zapewnia transport reklamowanego PU od Kupującego do siedziby Holografia Polska.
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji i wymiany PU na nowe, Holografia Polska dostarcza Kupującego PU na własny koszt.
8. W przypadku odbioru PU przez Kupującego własnym transportem wymagane jest dokładne sprawdzenie ilościowe i jakościowe odbieranego PU na miejscu i natychmiastowe zgłoszenie Holografia Polska ewentualnych zastrzeżeń pod rygorem utraty praw z tytułu gwarancji.
9. Odpowiedzialność Holografia Polska nie obejmuje zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów takich jak koszty produkcji i koszty surowców, transport, wykonanie testów, utracone korzyści. W szczególności Holografia Polska nie jest zobowiązana do pokrycia straty wynikającej z braku nadzoru nad procesem produkcji lub świadomego produkowania wyrobów z widocznymi wadami.

XIII. Odpowiedzialność

1. Holografia Polska ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadzie winy i w zakresie straty rzeczywistej. Holografia Polska nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. W każdym przypadku wysokość odpowiedzialności za szkody ograniczona jest do wartości netto danego zamówienia.
2. Holografia Polska w dobrej wierze oferuje wytyczne i porady dotyczące zastosowań produktów, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego. Kupujący nie jest zwolniony z obowiązku zbadania możliwości zastosowania produktu do zamierzonego użytku i jest za to wyłącznie odpowiedzialny. Ma to zastosowanie również w przypadku, gdy Holografia Polska jest świadoma sposobu wykorzystania PU przez Kupującego.
3. Holografia Polska nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktu dla celów Kupującego w przypadku, gdy przed rozpoczęciem produkcji nie zostaną przeprowadzone przez Kupującego próby na produkcie potwierdzające tą przydatność.
4. W zakresie, w jakim odpowiedzialność Holografia Polska wynikająca z rozdziału XIII jest wyłączona lub ograniczona, wyłączenie lub ograniczenie ma również zastosowanie do odpowiedzialności osobistej wspólników, pracowników, personelu, obsługi Holografia Polska oraz innych przedstawicieli Holografia Polska.
5. Holografia Polska nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej ani deliktowej w przypadku niewykonania Umowy z przyczyn dotyczących Kupującego lub w przypadku wystąpienia Siły wyższej.

XIV. Poufność

1. Strony Umowy, bez pisemnej zgody drugiej strony, nie mają prawa przekazywać osobom trzecim dokumentów, wiedzy i informacji, produktów, narzędzi, matryc, próbek, modeli, profili, rysunków, arkuszy danych, rękopisów i innej dokumentacji technicznej („Informacje”), bez względu na rodzaj nośnika danych, lub wykorzystywać takich Informacji do celów innych niż te, które są objęte Umową. Powyższe nie ma zastosowania do Informacji, które w momencie ich otrzymania są powszechnie znane lub były już znane stronie otrzymującej bez zobowiązania do zachowania poufności, lub gdy przekazane zostały przez osobę trzecią lub gdy zostały stworzone przez stronę otrzymującą.
2. W przypadku, gdy Informacje wymienione w punkcie 1 zostały przekazane przez Holografia Polska Kupującemu a Umowa nie doszła do skutku, wszystkie przekazane Informacje należy bez zbędnej zwłoki zwrócić Holografii Polskiej. W takiej sytuacji prawo zatrzymania po stronie Kupującego zostaje wyłączone.

XV. Prawo właściwe i jurysdykcja

1. W zakresie nieuregulowanym Umową oraz OWS wyłącznym prawem właściwym, mającym zastosowanie, jest prawo polskie.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów pomiędzy Holografią Polską a Kupującym wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Holografii Polskiej.