+48 71 316 17 31 biuro@holografia.com.pl

Regulamin sklepu internetowego

HOLOGRAFIA POLSKA (dalej: „Regulamin”)

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania ze Sklepu Internetowego należącego do Holografia Polska, podstawowych warunków korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, trybu postępowania reklamacyjnego, zasad przetwarzania danych osobowych, a także praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności Holografia Polska oraz Klienta.

1.2 Podmiotem będącym właścicielem oraz administratorem Sklepu Internetowego jest Holografia Polska. Nazwa Sklepu Internetowego, jego koncepcja, wygląd graficzny, znak towarowy oraz bazy danych są własnością Holografia Polska i podlegają ochronie prawnej na podstawie właściwych przepisów.

1.3 Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz odpowiednią przeglądarką stron www albo podobnym oprogramowaniem o zbliżonych parametrach. 

1.4 Holografia Polska świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną polegające na umożliwieniu Klientom zamawianie Towarów i zawieranie umów sprzedaży oraz dokonywanie płatności za Towary.

1.5 Ze Sklepu Internetowego mogą korzystać wyłącznie Klienci niebędący konsumentami. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Zamówienia mogą składać tylko osoby, dla których Zamówienia będą związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadające charakter zawodowy.

1.6 Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Holografii Polskiej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży poprzez złożenie Zamówienia.

1.7 Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2 DEFINICJE I INTERPRETACJA

2.1 Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

2.1.1 Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2.1.2 Holografia Polska – Holografia Polska Sp. z o.o., ul. Smolecka 22, 55-080 Pietrzykowice k/Wrocławia, Polska, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001009420. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł. NIP 897-160-68-09; REGON 931996036;

2.1.3 Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która składa Zamówienia – nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

2.1.4 Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025);

2.1.5 Regulamin – niniejszy regulamin;

2.1.6 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

2.1.7 Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Holografię Polską dostępny pod adresem https://holografia.com.pl/sklep, za pośrednictwem której Klient ma w szczególności możliwość złożenia Zamówienia i opłacenia go;

2.1.8 Strona lub Strony – Holografia Polska lub Klient w zależności od kontekstu;

2.1.9 Towary – produkty Holografii Polskiej, takie jak hologramy express lub certyfikaty UV lub inne produkty będące własnością Holografii Polskiej, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym;

2.1.10 Treści – wszelkie pochodzące od Holografii Polskiej informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logotypy, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia;

2.1.11 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Holografią Polską a Klientem na skutek złożenia i realizacji Zamówienia;

2.1.12 Usługi – usługi świadczone przez Holografia Polska za pośrednictwem Serwisu na rzecz Użytkowników, wskazane w pkt 1.4;

2.1.13 Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

2.1.14 Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);

2.1.15 Zamówienie – składana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferta nabycia Towarów.

2.2 Tytuły paragrafów użyte w niniejszym Regulaminie zostały w nim zawarte jedynie dla wygody i odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszego Regulaminu.

2.3 Słowa w liczbie mnogiej odnoszą się również do liczby pojedynczej i vice versa.

3 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1 Do złożenia Zamówienia wymagane jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Na podany przez Klienta w czasie składania Zamówienia numer telefonu Holografia Polska może wysyłać wiadomości Klientowi o statusie realizowanego Zamówienia lub transakcji płatniczej

3.2 Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie jakiegokolwiek zarejestrowanego konta. 

3.3 Klient składając Zamówienie, zobowiązany jest zaakceptować treść niniejszego Regulaminu za każdym razem, kiedy składa Zamówienie.

3.4 Klienci nie mogą skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3.5 Produkty zakupione w Sklepie Internetowym nie podlegają wymianie, chyba że zachodzą przesłanki wynikające z gwarancji.

3.6 Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOLOGRAFIA POLSKA

4.1 Holografia Polska dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego.

4.2 Holografia Polska będzie, w miarę możliwości, informowała o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej Sklepu Internetowego lub innej stronie holografia.com.pl

4.3 Holografia Polska nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Klient ma zawarte umowy, jak również za nienależyte działanie przeglądarek internetowych, których używa Klient. 

4.4 Holografia Polska nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klientów bezpośrednio lub pośrednio związane z realizacją Zamówienia. Holografia Polska odpowiada wobec Klientów do wartości złożonego Zamówienia. 

4.5 Holografia Polska nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klientów ze Sklepu Internetowego w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z prawem.

4.6 Holografia Polska nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania osób trzecich, takich jak podmioty świadczące usługi hostingu serwerów, na których znajduje się Sklep Internetowy.

4.7 Holografia Polska nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe zablokowanie dostępu Klientów do Sklepu Internetowego, związanych z naprawą usterek lub modernizacją Sklepu Internetowego albo okolicznościami siły wyższej.

5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1 Klient zamawia Towar poprzez interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym. Zamówienie określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakiej ilości Klient chce zamówić oraz miejsce i sposób dostawy. 

5.2 W ramach składania Zamówienia Klient zobowiązany jest podać swoje dane identyfikujące, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować wszystkie jego postanowienia.

5.3 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.4 Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

5.4.1 przedmiotu Zamówienia;

5.4.2 jednostkowej oraz łącznej cena zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy (jeżeli dotyczy) oraz wszelkich dodatkowych kosztów, jeżeli występują;

5.4.3 wybranego sposobu dostawy;

5.4.4 czasu dostawy (w Dniach Roboczych).

5.5 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami netto, tzn. nie zawierają takich składników jak cła i podatki, w tym podatek VAT. Ceny wyświetlone w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny netto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Zamówieniem, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia. Koszt dostawy, również w cenie netto, podawany jest osobno w podsumowaniu zamówienia.

5.6 Najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia Holografia Polska dostarcza Klientowi informacje o łącznej cenie Towarów oraz o wszelkich dodatkowych opłatach i kosztach, w tym kosztach dostawy.

5.7 Do chwili kliknięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość zmiany wybranego Towaru oraz modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy użyć przycisku „Zmień” i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami i informacjami dostępnymi w Sklepie Internetowym.

5.8 Zamówienie jest złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” widoczny w formularzu Zamówienia. Holografia Polska potwierdza otrzymanie Zamówienia. W przypadku wybrania formy płatności przelewem tradycyjnym, Holografia Polska wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić cenę za Towary. 

5.9 Holografia Polska przystępuje do realizacji Zamówienia dopiero po otrzymaniu płatności za Zamówienie, o czym powiadomi Klienta w osobnej wiadomości e-mail. Brak płatności w ciągu 5 Dni Roboczych od złożenia Zamówienia oznacza anulowanie Zamówienia.

5.10 Holografia Polska przesyła Klientowi niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu Zamówienia do realizacji w formie wiadomości e-mail, która zawierać będzie również potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a także załącznik w postaci niniejszego Regulaminu.

5.11 Holografia Polska przesyła Klientowi Fakturę VAT w formie wiadomości e-mail, w osobnej wiadomości, w czasie do 1 dnia roboczego od daty zrealizowania zamówienia. 

5.12 Umowę sprzedaży Towarów uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w pkt 5.10.

5.13 Holografia Polska dokumentuje sprzedaż Towarów wystawiając fakturę VAT. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę doręczenia wiadomości e-mail z fakturą na adres e-mail Klienta. Przez doręczenie rozumie się przesłanie wiadomości e-mail z fakturą na serwer pocztowy Klienta.

5.14 W ramach Sklepu Internetowego Holografia Polska nie umożliwia złożenia zamówienia w inny sposób niż wskazany w niniejszym punkcie, w szczególności w ramach tej usługi nie jest możliwe zawarcie Umowy sprzedaży w fizycznej obecności obu stron umowy.

6 PŁATNOŚCI

6.1 W ramach Sklepu Internetowego dostępne są następujące płatności:

6.1.1 przelew tradycyjny;

6.1.2 szybkie płatności za pośrednictwem operatora Przelewy24.

6.2 Dla realizacji płatności Sklep Internetowy korzysta z usług zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, tj. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4.500.000 zł, wpłacony w całości – operatora Przelewy24.

6.3 W celu dokonania płatności takim przelewem Klient zostanie przekierowany na strony internetowe wybranego dostawcy. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.

6.4 Następnie należy zalogować się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność.

6.5 Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z tej formy płatności pokrywa Holografia Polska, z wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Klienta.

6.6 W ramach Sklepu Internetowego Holografia Polska nie umożliwia dokonywania płatności w inny sposób niż wskazany w niniejszym punkcie, w szczególności gotówką za pobraniem.

7 DOSTAWA TOWARÓW

7.1 Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Polski pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia i odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7.2 Holografia Polska informuje Klienta o możliwych sposobach, czasie dostawy (w Dniach Roboczych), dostępnych terminach i kosztach i ewentualnych ograniczeniach dostawy poprzez formularz Zamówienia lub w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie Zamówienia.

7.3 Holografia Polska informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy, najpóźniej na początku składania Zamówienia.

7.4 Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

8 DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

8.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Holografia Polska oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Klienta i przetwarza je zgodnie z RODO i Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

8.2 Holografia Polska przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b RODO – w zakresie wykonywania zobowiązań umownych w celu obsługi Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, jak również praw Stron wynikających z zawartej Umowy sprzedaży.

8.3 Klient posiada prawo: dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów. Powyższe prawa można realizować kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.

8.4 Holografia Polska oświadcza, że dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

8.5 Holografia Polska oświadcza, że dane Klientów będą przekazywane firmom kurierskim w celu realizacji Zamówienia, biuru rachunkowemu w celu dokonania księgowania, kancelarii prawej w przypadku wystąpienia sporu między Stronami oraz innym podmiotom, których udział jest niezbędny w celu wykonania Umowy sprzedaży.

8.6 Holografia Polska stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Holografia Polska wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

8.7 Korzystanie ze Sklepu Internetowego skutkuje akceptacją polityki prywatności na stronie https://holografia.com.pl/polityka-prywatnosci/

9 PRAWA AUTORSKIE I PRZECIWDZIAŁALNIE OSZUSTWOM

9.1 Wszelkie prawa autorskie do Sklepu Internetowego oraz Treści przysługują Holografii Polskiej. Nie można bez zgody Holografii Polskiej wykorzystywać, kopiować, modyfikować Sklepu Internetowego ani Treści ani jakichkolwiek utworów będących częścią Sklepu Internetowego lub Treści.

9.2 Żadna osoba nie może w szczególności wykorzystywać wzorów hologramów ani ich przerabiać.

9.3 Akceptując niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że wykonanie Zamówienia nie będzie powodowało zagrożenia bezpieczeństwa obrotu prawnego, nie będzie stanowiło oszustwa oraz że zamówione hologramy nie zostaną wprowadzone do nielegalnego obrotu. Klient przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne nielegalne wykorzystanie hologramów stanowiących przedmiot Zamówienia. Klient oświadcza, że posiada świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie niniejszego oświadczenia zgodnie z art. 271 kodeksu karnego.

10 GWARANCJA

10.1 Holografia Polska nie ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towarów. Strony wyłączają rękojmię na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

10.2 Holografia Polska udziela gwarancji na Towar stosownie do postanowień niniejszego punktu 10.

10.3 Holografia Polska udziela gwarancji na trwałość wizerunku holograficznego na nośniku na okres 2 lat od daty Umowy sprzedaży, o ile aplikacja przebiega w warunkach optymalnych, a środowisko pracy jest zgodne z warunkami typowymi.

10.4 Holografia Polska udziela gwarancji na trwałość personalizacji/nadruku, o ile aplikacja przebiega w warunkach optymalnych, a środowisko pracy jest zgodne z warunkami typowymi:

10.4.1 w technologii demetalizacji laserowej – 3 lata;

10.4.2 w technologii suchej pieczęci – 3 lata;

10.4.3 w technologii nadruku – 2 lata;

10.4.4 w technologii dodatkowej matrycy – 2 lata.

10.5 Holografia Polska bazując na swoim doświadczeniu określa minimalną przyczepność Towaru do podłoża po aplikacji na okres przynajmniej 3 lat przy założeniu, że:

10.5.1 towar przechowywany był w warunkach określonych w punkcie 10.7;

10.5.2 aplikacja przeprowadzona została w warunkach optymalnych określonych w punkcie 10.8;

10.5.3 środowisko pracy jest zgodne z warunkami typowymi określonymi w punkcie 10.9.

10.6 Zważywszy na niemożność przeprowadzenia obiektywnych testów, okres gwarancji na przyczepność Towaru do podłoża po aplikacji wynosi 12 miesięcy licząc od dnia dostawy Towaru na adres wskazany przez Klienta.

10.7 Towar powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu foliowym lub w przypadku jego braku innym minimalizującym dostęp powietrza z zewnątrz i zanieczyszczeń. Optymalne warunki fizykochemiczne: z dala od źródeł ciepła (np. nasłonecznienie, grzejnik), promieni UV, temperatura 10 – 22°C, wilgotność względna 35 – 70%.

10.8 Optymalne warunki aplikacji są następujące: z dala od źródeł ciepła, promieni UV, temperatura 15 – 22°C, wilgotność względna 35 – 70%. Optymalna powierzchnia aplikacji: powierzchnie gładkie (nie chropowate) takie jak metal, plastik, szkło, powierzchnie malowane; niezabrudzone, niezapylone, wolne od olei i związków przeciwadhezyjnych. W przypadku aplikacji na powierzchnie lakierowane i plastikowe sugerowane jest przeprowadzenie testów w celu potwierdzenia właściwego przylegania do podłoża.

10.9 Holografia Polska określa następujące warunki typowe dla właściwej trwałości Towaru:

10.9.1 temperatura w zakresie -20°C do +70°C;

10.9.2 brak oddziaływania czynników mechanicznych bezpośrednio działających na Towar, ze szczególnym uwzględnieniem tarcia zewnętrznego;

10.9.3 brak oddziaływania czynników chemicznych bezpośrednio działających na Towar, ze szczególnym uwzględnieniem kwasów, zasad, soli, olejów i tłuszczu;

10.9.4 brak oddziaływania promieniowania UV lub innego promieniowania fal elektromagnetycznych o natężeniu odbiegającym od wartości zwykle spotykanych w środowisku.

11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

11.1 Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy Klient nie jest usatysfakcjonowany z Zamówienia.

11.2 Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Holografii Polskiej w Pietrzykowicach, ul. Smolecka 22, 55-080 Kąty Wrocławskie lub pocztą elektroniczną na adres biuro@holografia.com.pl, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji (decyduje data stempla pocztowego). 

11.3 Reklamacja składana przez Klienta musi zawierać co najmniej następujące informacje: a) dane Klienta pozwalające na identyfikację; b) numer zamówienia; c) dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji, d) opcjonalnie Klient może zaproponować sposób usunięcia nieprawidłowości wskazanej w reklamacji.

11.4 Holografia Polska jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji i udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w sposób, w jaki otrzymał reklamację i na adres, z którego otrzymał reklamację. Termin rozpatrzenia reklamacji może być w uzasadnionych przypadkach wydłużony, a Holografia Polska jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie Klienta przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

11.5 Decyzja Holografii Polskiej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 

11.6 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Klienta do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

12 ZMIANY REGULAMINU

12.1 Holografia Polska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, takiej jak: 

12.1.1 zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na świadczenie usług przez Holografię Polską; 

12.1.2 zmiana warunków technicznych świadczenia usług przez Holografię Polską na rzecz Klientów, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym; 

12.1.3 zmiana organizacyjna lub prawna w zakresie działania Sklepu Internetowego lub Holografii Polskiej.

12.2 Holografia Polska jest zobowiązana do powiadomienia o planowanej zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu w Sklepie Internetowym na co najmniej 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

12.3 W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności jeśli zmiany Regulaminu wynikają ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, okres, o którym mowa w pkt 12.2 Regulaminu, może zostać skrócony adekwatnie do okoliczności uzasadniających skrócenie tego okresu.

12.4 Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu ustalonym w treści powiadomienia o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem treści postanowień pkt 12.3 Regulaminu.

13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie wszelkie spory wynikłe przy realizacji Zamówienia, a jeżeli Stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu polubownie, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Holografii Polskiej.

13.2 Jeżeli właściwy sąd uzna, iż jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest niezgodne z prawem, postanowienie to zostaje wyłączone, a w pozostałej części postanowienia Regulaminu pozostają ważne i wiążące pomiędzy Stronami, o ile w tej części są wystarczające do realizacji Zamówienia.

13.3 Umowa sprzedaży Towarów zawarta zgodnie z pkt 5.10 podlega prawu polskiemu. 

13.4 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

13.5 Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w Sklepie Internetowym w dniu 26.02.2020.

13.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.